Skip to main content

Rejestracja jachtu
żaglowego w 3 krokach

Jacht można zarejestrować w starostwie powiatowym lub Polskim Związku Sportowym. Niezbędne w tym celu będą:

1

Wniosek o rejestrację jachtu

Zawierający imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub NIP, adres, a także inne informacje, np. o zamiarach eksploatacji jednostki
na morzu, jeziorach do celów rekreacyjnych lub komercyjnych
2

Dowód własności łodzi

W postaci faktury VAT, umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny albo prawomocnego orzeczenia sądu rozstrzygającego o prawie własności
3

Dowód wniesienia opłaty

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtu i wydanie dokumentu rejestracyjnego.